Dekorativ vågdesign detalj

Vanligaste terapimetoderna i Sverige

Nedan listas terapiformer för dig som kort vill veta mer om grundtankarna i olika terapiformer.  Beroende på var du bor och vilka terapeuter du tycker passar dig är det svårt eller ibland omöjligt att hitta terapeuter med viss önskad inriktning. Din relation med din terapeut och din egen motivation är i allmänhet viktigare än den terapeutiska inriktning terapeuten använder.

Inom sjukvården föreskrivs ofta en bestämd terapiform utifrån en viss modell eller s.k. manual som anses lämplig för en viss diagnos.

Många privatpraktiserande terapeuter arbetar i praktiken integrativt vilket innebär att dom utifrån sin erfarenhet och kunskap integrerar olika teorier och metoder utifrån ditt behov. Detta då det är vanligt att terapeuterna kan fler metoder.

Värt att notera kan vara att terapi kan vara väldigt olika.  Vissa terapiformer är helt inriktade på samtal och dialog samt så kallade tolkningar och kopplingar till tidigare erfarenheter (tex Psykodynamisk terapi). Andra terapiformer arbetar med upplevelsebaserade övningar och accepterande av tankar och känslor. (tex ACT och Psykosyntes). I några terapiformer är relationen mellan dig och din terapeut en viktig del av den terapeutiska processen (tex Relationell terapi, Psykosyntes, ITP). I vissa terapiformer är dina tidiga livserfarenheter ofta viktigt tex Schematerapi och Psykodynamisk terapi). Vissa terapiformer fokuserar ofta på tankar och beteenden i nuet och framåt( tex beteende terapi och KBT)

Givetvis är den korta texten ovan en generalisering och förenkling. Men det kan vara lämpligt att reflektera över vad du tror är hjälpsamt och engagerande för att din terapi skall bli som du vill ha den.

 • ACT (Acceptans commitment therapy)  
  ACT är en relativt ny och modern terapiform som teoretiskt bygger på en språkteori kallad RFT (relationel frame theory). Terapiformen räknas till familjen KBT terapier, men skiljer sig avsevärt gentemot traditionell KBT. Tex är den som namnet visar acceptansbaserad vilket innebär att fokus ligger på att acceptera egna upplevelser tex känslor och tankar. Terapiformen kretsar kring sex psykologiska processer till exempel värden, acceptans och ”jag som koncept”. ACT är upplevelsebaserad med övningar i tex mindfullness, rollspel och visualiseringar.I slutändan klargör man sina personliga värderingar – hur man vill leva sitt liv – för att göra val (commitment) hur livet skall vara framöver.

 

 • Beteendeterapi
  Beteendeterapi baseras på tanken ​​att ditt oönskade eller ohälsosamma beteende är ett lärt svar på dina tidigare erfarenheter. Terapeuten fokuserar på aktuella problem och syftar till att hjälpa dig lära dig nytt, mer positivt beteende utan att behöva analysera det förflutna.Beteendeterapi anses av många ofta fungera bra vid besatthet och/eller tvångsmässigt beteende, rädsla, fobier och ibland missbruk.

 

 • Existentiell psykoterapi
  Existentiell psykoterapi utforskar den inre konflikt och ångest som människor kan uppleva när de konfronteras med livets yttersta oro, såsom dödens oundviklighet, frihet och dess ansvar, ensamhet och meningslöshet.Existentialister delar tron att livet och tillvaron inte har någon väsentlig, given mening och att du måste göra din egen upplevelse av världen. Terapeuten kan hjälpa dig att konfrontera din oro och negativa tankar, så att du kan fatta beslut om hur du ska leva livet och hantera livsproblem på ditt eget sätt.

 

 • Familjeterapi
  Denna typ av terapi tittar på familjesystem och förhållandena mellan personerna som ingår i systemet, snarare än individerna. Det gör att familjemedlemmar kan uttrycka och utforska svåra tankar och känslor på ett säkert sätt, hjälpa dem att förstå varandras upplevelser och åsikter, uppskatta varandras behov och bygga vidare på sina styrkor. Det kan hjälpa till med många problem som påverkar familjesystem. Det kan hjälpa individer att göra användbar och hållbar förändring i sina relationer och liv.

 

 • Gestaltterapi
  Ordet Gestalt härstammar från tyska för ”hela” eller ”mönster”. Terapiformen ser på individen som helhet och inom sin omgivning snarare än att dela saker i delar. Utövare hjälper dig att fokusera på här och nu och dina omedelbara tankar, känslor och beteende för att bättre förstå hur du förhåller dig till andra och till situationer. Det kan hjälpa dig att hitta ett nytt, positivt perspektiv på problem och åstadkomma förändringar i ditt liv.Gestaltterapi inkluderar ofta utlevande scenarier och drömmens återkallelse. Terapiformen anses ofta vara effektiv vid behandling av problem som ångest, stress, beroende, spänning och depression.

 

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  KBT syftar till att hjälpa dig att ändra ditt sätt att tänka (kognitivt) och vad du gör (beteende). I stället för att titta på tidigare orsaker fokuserar den på aktuella problem och praktiska lösningar som hjälper dig att må bättre nu.
  Hur vi tänker på situationer påverkar hur vi känner och uppför oss. Om vi ​​ser en situation negativt kan vi uppleva negativa känslor och känslor som får oss att agera på ett ohjälpsamt eller destruktivt sätt. Din terapeut hjälper dig att identifiera och utmana allt negativt tänkande så att du kan hantera situationer bättre och bete dig mer positivt
  KBT kan vara till hjälp vid depression, ångest, stress, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar.

 

 • Konstterapi
  Konstterapi är en form av psykoterapi som använder den kreativa för att utforska och kommunicera frågor, känslor och känslor som kan vara för svåra eller oroande att uttrycka i ord. Det kan också användas för att lindra stress, förbättra mentalt välbefinnande, öka självmedvetenheten. Visuell konstterapi kan inkludera ritning, målning, fotografering, modellering och används i arbete med individer och grupper i alla åldrar.
  Konstterapeuter är terapeuter som har konstbaserad erfarenhet och utbildning i psykologiska interventioner som använder drama, musik eller andra kreativa uttryck för att hjälpa klienten att kommunicera känslor och sinnesrörelser.

 

 • Neuro-Lingistisk Programmering (NLP)
  NLP kombinerar kognitiva beteendemässiga och humanistiska terapier med hypnoterapi. Det fungerar enligt teorin att livserfarenheter, från födseln och framåt, programmerar ditt sätt att se på världen. Terapeuten hjälper dig att upptäcka hur du har lärt dig att tänka eller känna så att du kan ta kontroll över dina handlingar. De tittar också på dina framgångar, så att du kan använda dessa för att utveckla ytterligare framgångsrika färdigheter och beteenden. Det är vanligt i Sverige att coacher är utbildade i denna metod.NLP används vanligtvis som ett komplement till andra typer av terapier snarare än på egen hand.

 

 • Psykoanalys
  Psykoanalys är baserat på Sigmund Freuds arbete. Freud menade att psykologiska problem är förankrade i det omedvetna sinnet. Erfarenheter från en persons förflutna kan påverka tankar, känslor och beteende senare i livet. Analytikern kommer att uppmuntra dig att berätta om dina erfarenheter och använda tekniker som fria associationer eller drömanalys för att identifiera undantryckta känslor eller konflikter som påverkar dig nu. Att synliggöra dessa minnen gör att många negativa känslor kan hanteras.Analys kan vara en intensiv och långvarig process ofta över flera år.

 

 • Psykodynamisk psykoterapi
  Den psykodynamiska strategin härrör från psykoanalys, men fokuserar på omedelbara problem för att försöka ge en snabbare lösning än psykoanalytisk terapi. Den betonar vikten av det omedvetna och tidigare erfarenheter för att forma nuvarande beteende. Terapeuten arbetar med att bygga en accepterande och tillitsfull relation och uppmuntrar dig att prata om dina barndomsrelationer, med föräldrar och andra betydelsefulla personer. Den använder också tekniker som ifria associationer och tolkning av överföringar, där känslor du upplevt, i tidigare betydelsefulla relationer, projiceras på terapeuten. Normalt är dialogen och berättelsen i fokus och aktiva tekniker och upplevelsebaserade metoder används oftast inte.

 

 • Psykosyntes
  Psykosyntes är en upplevelsebaserad, integrativ terapiform och beskrivs ibland som ”själens psykologi”. Det innebär bland annat att såväl barndom, nutid och framtid finns med i terapirummet. Detta förhållningssätt samlaroch strävar efter att harminisera dina känslomässiga, mentala, fysiska och själsliga aspekter för att uppmuntra till personlig utveckling. Psykosyntesen är användbar för människor som söker en ny mening eller orienterad vision av sig själva för att möjliggöra läkande, förändring och tillväxt.
Läs om fler terapimetoder här