Dekorativ vågdesign detalj

Vilka terapiformer finns det?

Om terapiformer

Enligt terapiforskare (James O. Prochaska, John C Norcross) finns det i dag minst 400 terapiformer runt om i världen. Att välja terapi för sin egen skull utifrån terapimetod är därför svårt. I Sverige finns det betydligt färre terapiformer än i till exempel USA eller England. Det är inte heller ovanligt att terapeuter kan flera metoder och har utbildat sig inom nya områden efter sin första grundutbildning. Detta innebär att många terapeuter kan flera metoder eller arbetar så kallat integrativt det vill säga de blandar metoder och arbetssätt utifrån sin egen erfarenhet och dina behov.

Nedan följer en kort beskrivning över de allra vanligaste terapiformerna i Sverige och de som svenska terapeuter därmed oftast använder sig av.

Terapimetoder A-Ö

Nedan listas terapiformer för dig som kort vill veta mer om grundtankarna i olika terapiformer. 

A

ACT (Acceptans commitment therapy)  
ACT är en relativt ny och modern terapiform som teoretiskt bygger på en språkteori kallad RFT (relationel frame theory). Terapiformen räknas till familjen KBT terapier, men skiljer sig avsevärt gentemot traditionell KBT. Tex är den som namnet visar acceptansbaserad vilket innebär att fokus ligger på att acceptera egna upplevelser tex känslor och tankar. Terapiformen kretsar kring sex psykologiska processer till exempel värden, acceptans och ”jag som koncept”. ACT är upplevelsebaserad med övningar i tex mindfullness, rollspel och visualiseringar.I slutändan klargör man sina personliga värderingar – hur man vill leva sitt liv – för att göra val (commitment) hur livet skall vara framöver.

Adlerisk terapi – Individualterapi
Adlerisk terapi är en strategi utvecklad av Alfred Adler, som arbetade med Sigmund Freud. Formen är också känd som individualpsykologi. Adleriska terapeuter menar att våra upplevelser tidigt i livet, särskilt inom våra familjer, påverkar hur vi ser världen och reagerar på händelser. Även om vi inte är medvetna om dem, styr logiken och målen vi utvecklar som barn fortfarande vårt beteende när vi är vuxna. Din terapeut hjälper dig att förstå varför du uppträder på det sätt du gör så att du kan finna nya sätt att agera mer effektivt.
Individualterapi är en positiv och uppmuntrande form som kan hjälpa individer, par och familjer. Terapin fungerar bra vid ångest och antisociala beteenden.

B

Beteendeterapi
Beteendeterapi baseras på tanken ​​att ditt oönskade eller ohälsosamma beteende är ett lärt svar på dina tidigare erfarenheter. Terapeuten fokuserar på aktuella problem och syftar till att hjälpa dig lära dig nytt, mer positivt beteende utan att behöva analysera det förflutna.
Beteendeterapi anses av många ofta fungera bra vid besatthet och/eller tvångsmässigt beteende, rädsla, fobier och ibland missbruk.

E

Existentiell psykoterapi
Existentiell psykoterapi utforskar den inre konflikt och ångest som människor kan uppleva när de konfronteras med livets yttersta oro, såsom dödens oundviklighet, frihet och dess ansvar, ensamhet och meningslöshet.

Existentialister delar tron att livet och tillvaron inte har någon väsentlig, given mening och att du måste göra din egen upplevelse av världen. Terapeuten kan hjälpa dig att konfrontera din oro och negativa tankar, så att du kan fatta beslut om hur du ska leva livet och hantera livsproblem på ditt eget sätt.

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR utvecklades för att lösa symptom till följd av allvarliga och traumatiska livserfarenheter. Det används särskilt vid behandling av posttraumatisk och/eller akut stressyndrom.

EMDR antas imitera det psykologiska tillståndet som vi går in i i vid REM-sömn. Studier visar att när vi är i REM-sömn kan vi göra nya kopplingar mellan saker mycket snabbt. EMDR är utformad för att utnyttja detta snabbhanteringsläge som vi alla har, vilket hjälper hjärnan att bearbeta obearbetade minnen och göra dem mindre oroande. Ett arbetssätt är tex att arbeta med ögonrörelser under terapisessionerna.

F

Familjeterapi
Denna typ av terapi tittar på familjesystem och förhållandena mellan personerna som ingår i systemet, snarare än individerna. Det gör att familjemedlemmar kan uttrycka och utforska svåra tankar och känslor på ett säkert sätt, hjälpa dem att förstå varandras upplevelser och åsikter, uppskatta varandras behov och bygga vidare på sina styrkor. Det kan hjälpa till med många problem som påverkar familjesystem. Det kan hjälpa individer att göra användbar och hållbar förändring i sina relationer och liv.

G

Gestaltterapi
Ordet Gestalt härstammar från tyska för ”hela” eller ”mönster”. Terapiformen ser på individen som helhet och inom sin omgivning snarare än att dela saker i delar. Utövare hjälper dig att fokusera på här och nu och dina omedelbara tankar, känslor och beteende för att bättre förstå hur du förhåller dig till andra och till situationer. Det kan hjälpa dig att hitta ett nytt, positivt perspektiv på problem och åstadkomma förändringar i ditt liv.

Gestaltterapi inkluderar ofta utlevande scenarier och drömmens återkallelse. Terapiformen anses ofta vara effektiv vid behandling av problem som ångest, stress, beroende, spänning och depression.

H

Humanistisk terapi
Denna terapiform fokuserar på individen som helhet och uppmuntrar klienten att tänka på sina känslor och ta ansvar för sina tankar och handlingar. Tyngdpunkten ligger på självutveckling och uppnå din högsta potential snarare än på problematiska beteenden eller diagnoser. Gestaltterapi, personcentrerad terapi, transaktionsanalys, psykosyntes och transpersonell terapi är alla humanistiska metoder.

J

Jungiansk terapi
Detta en psykoanalytisk strategi utvecklad av Carl Jung. Terapiformen syftar till att föra det medvetna och omedvetna i balans för att hjälpa klienten att blir mer balanserad och hel. Den tittar på både det personliga omedvetna och det kollektiva omedvetna. Det kan involvera drömanalys, ordassociationer och kreativa aktiviteter.

Jungiansk terapi kan vara till nytta för ett brett spektrum av personliga, emotionella och beteendemässiga problem. Det kan ge dig bättre förståelse för dig själv och hjälpa dig att utveckla färdigheter och beteenden för att hantera klara att hantera svårigheter på ett bättre sätt.

K

Kognitiv analytisk terapi (CAT)
CAT tittar på dina tidigare erfarenheter och relationer för att förstå varför du tänker, känner och agerar som du gör. Det förlitar sig på att skapa en tillförlitlig relation till din terapeut. Terapeuten hjälper dig att känna till din situation och hitta nya, hälsosammare sätt att hantera dina problem. CAT är en tidsbegränsad terapi som vanligtvis varar i cirka 16 veckor.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
KBT syftar till att hjälpa dig att ändra ditt sätt att tänka (kognitivt) och vad du gör (beteende). I stället för att titta på tidigare orsaker fokuserar den på aktuella problem och praktiska lösningar som hjälper dig att må bättre nu.
Hur vi tänker på situationer påverkar hur vi känner och uppför oss. Om vi ​​ser en situation negativt kan vi uppleva negativa känslor och känslor som får oss att agera på ett ohjälpsamt eller destruktivt sätt. Din terapeut hjälper dig att identifiera och utmana allt negativt tänkande så att du kan hantera situationer bättre och bete dig mer positivt
KBT kan vara till hjälp vid depression, ångest, stress, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar.

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi bygger på teorin om att dina tidigare erfarenheter kan skada din uppfattning om dig själv, vilket kan påverka dina attityder, känslor och din förmåga att hantera vissa situationer. Det kan hjälpa dig att identifiera, ifrågasätta och ändra dåliga mentala bilder av dig själv, så att du leder bort från negativa svar och beteenden. Det kan hjälpa pessimistiska eller deprimerade människor att se saker ur ett mer optimistiskt perspektiv.

Konstterapi
Konstterapi är en form av psykoterapi som använder den kreativa för att utforska och kommunicera frågor, känslor och känslor som kan vara för svåra eller oroande att uttrycka i ord. Det kan också användas för att lindra stress, förbättra mentalt välbefinnande, öka självmedvetenheten. Visuell konstterapi kan inkludera ritning, målning, fotografering, modellering och används i arbete med individer och grupper i alla åldrar.
Konstterapeuter är terapeuter som har konstbaserad erfarenhet och utbildning i psykologiska interventioner som använder drama, musik eller andra kreativa uttryck för att hjälpa klienten att kommunicera känslor och sinnesrörelser. Se även Kreativ terapi.

Kreativ terapi
Kreativ terapi innehåller ett brett spektrum av tekniker som kan hjälpa dig att hitta ett sätt att uttrycka dig utöver ord eller traditionella pratterapier. Det kan inkludera visuell konstterapi, skrivande, sandspel, dansrörelseterapi, dramaterapi och musikterapi. Terapeuter kan använda olika tillvägagångssätt vid olika tidpunkter för att passa klientens behov.

Kreativa terapeuter är terapeuter som har konstbaserad erfarenhet och utbildning i psykologiska interventioner som använder drama, musik eller konst för att hjälpa kunder att kommunicera känslor och sinnesförnimmelser.

Känslomässigt fokuserad terapi
Känslomässigt fokuserad terapi är en metod för att arbeta med par, familjer och individer. Fokus är på att bidra till att skapa och stärka trygga, hållbara relationer. Terapeuter hjälper dig att förstå dina egna och andras känslor, hantera eventuella osäkerheter och konflikter och lära dig att interagera på ett mer lyhört och känslomässigt sätt.

L

Lösningsfokuserad kort terapi
Denna terapiform främjar positiv förändring snarare än att bygga på tidigare problem. Terapeuten uppmuntrar dig att fokusera positivt på det du gör bra, sätta mål och ta reda på hur du ska uppnå dem. Endast ett fåtal  sessioner kan vara hjälpsamt.

Lekterapi
Detta används främst med barn och använder lek som ett kommunikationsverktyg för att hjälpa dem att uttrycka sina känslor och hantera känslomässiga problem. Det kan användas för att diagnostisera orsakerna till svårt beteende, för att låta barn arbeta genom sin oro/ängslan eller som en omlärnings- och desensibiliseringsprocess.

N

Neuro-Lingistisk Programmering (NLP)
NLP kombinerar kognitiva beteendemässiga och humanistiska terapier med hypnoterapi. Det fungerar enligt teorin att livserfarenheter, från födseln och framåt, programmerar ditt sätt att se på världen. Terapeuten hjälper dig att upptäcka hur du har lärt dig att tänka eller känna så att du kan ta kontroll över dina handlingar. De tittar också på dina framgångar, så att du kan använda dessa för att utveckla ytterligare framgångsrika färdigheter och beteenden. Det är vanligt i Sverige att coacher är utbildade i denna metod.

NLP används vanligtvis som ett komplement till andra typer av terapier snarare än på egen hand.

P

Personcentrerad terapi
Person- eller klientcentrerad terapi bygger på uppfattningen att alla har förmåga och önskan till personlig tillväxt och förändring med tanke på rätt förutsättningar. I stället för att ses som experten och leda terapin erbjuder terapeuten villkorslöst positiv hänsyn, empati och kongruens för att hjälpa klienten att komma till rätta med eventuella negativa känslor och att förändras och utvecklas på ditt eget sätt.

Psykoanalys
Psykoanalys är baserat på Sigmund Freuds arbete. Freud menade att psykologiska problem är förankrade i det omedvetna sinnet. Erfarenheter från en persons förflutna kan påverka tankar, känslor och beteende senare i livet. Analytikern kommer att uppmuntra dig att berätta om dina erfarenheter och använda tekniker som fria associationer eller drömanalys för att identifiera undantryckta känslor eller konflikter som påverkar dig nu. Att synliggöra dessa minnen gör att många negativa känslor kan hanteras.

Analys kan vara en intensiv och långvarig process ofta över flera år.

Psykodrama
Psykodrama är en metod där man med hjälp av rollspel, avslappning och kreativa uttryck kan hjälpa människor att komma i kontakt med sina möjligheter. Det kan vara att undersöka händelser i livet som du behöver bearbeta eller förstå bättre. Eftersom den bärande principen är rollbyten, bygger psykodrama i hög grad på träning i dialog och kommunikation mellan människor.

Psykodynamisk psykoterapi
Den psykodynamiska strategin härrör från psykoanalys, men fokuserar på omedelbara problem för att försöka ge en snabbare lösning än psykoanalytisk terapi. Den betonar vikten av det omedvetna och tidigare erfarenheter för att forma nuvarande beteende. Terapeuten arbetar med att bygga en accepterande och tillitsfull relation och uppmuntrar dig att prata om dina barndomsrelationer, med föräldrar och andra betydelsefulla personer. Den använder också tekniker som ifria associationer och tolkning av överföringar, där känslor du upplevt, i tidigare betydelsefulla relationer, projiceras på terapeuten. Normalt är dialogen och berättelsen i fokus och aktiva tekniker och upplevelsebaserade metoder används oftast inte.

Psykosyntes
Psykosyntes är en upplevelsebaserad, integrativ terapiform och beskrivs ibland som ”själens psykologi”. Det innebär bland annat att såväl barndom, nutid och framtid finns med i terapirummet. Detta förhållningssätt samlaroch strävar efter att harminisera dina känslomässiga, mentala, fysiska och själsliga aspekter för att uppmuntra till personlig utveckling. Psykosyntesen är användbar för människor som söker en ny mening eller orienterad vision av sig själva för att möjliggöra läkande, förändring och tillväxt.

R

Relationsterapi
Relationsterapi uppmuntrar parterna i en relation att identifiera upprepande mönster och olikheter och att förstå samt hantera de problem de upplever att de har. Relationen kan vara mellan familjemedlemmar, ett par eller till och med mellan arbetskollegor.

S

Schematerapi
Schematerapi är en relativt ny terapiform som utvecklats av Jeffery Young utifrån hans erfarenheter av att  traditionell KBT inte räckt till. Schematerapi bygger på att alla människor i grunden har känslomässiga kärn behov tex trygghet, tillit, acceptans, gränser. När dessa behov inte tillfredsställts tillräckligt i tidiga år formas så kallade Scheman dvs känslomässiga sår. Vilket i förlängningen leder till att när dessa sår i vuxen ålder triggas aktiveras gamla hindrande psykologiska mönster (Moods). Schematerapi är därmed en terapiform som fokuserar på tidiga livsupplevesler och upplevelsebaserat och aktivt bearbetar dessa händelser och situationer  för att skapa ny kontakt med den sunda vuxna aspekten av klienten.

Systemiska terapier
Detta är terapier som syftar till att ändra samarbetsmönster mellan individer i ett system. Systemterapi kan användas som en allmän term för familje- och relationsterapi.

T

Transaktionsanalys
Transaktionsanalys är en modell som innehåller aspekter av humanistisk, kognitiv beteende och psykodynamisk terapi. Den kategoriserar den mänskliga personligheten i tre tillstånd – förälder, vuxen och barn – som kan hjälpa dig att förstå hur du interagerar med andra.

Terapeuten tittar på hur din övertygelse och hur du tolkar omvärlden kan skapa återkommande och problematiska beteendemönster. Terapeuten kommer arbeta med dig för att hjälpa dig att förändras.

Transpersonell terapi
Transpersonell terapi beskriver någon form av vägledning eller terapi som delvis lägger tonvikt på spiritualitet, mänsklig potential eller ökat medvetande. Det finns i Sverige endast ett fåtal utbildade terapeuter med denna inriktning. Det är tex betydligt vanligare i USA.

Inspiration