Villkor

Köpvillkor

 1. Allmänt: HumaNova Utbildning AB, org.nr 556400-1443 tillhandahåller kurser på Livily.se. 
Livily har sitt kontor på Skeppsbron 32, 111 30 i Stockholm. Den som köper en kurs benämns nedan som Kund.
 2. Ångerrätt: Avbokning av kurs ska göras skriftligen till hej@livily.se senast 14 dagar innan kursstart. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Debiterad kursavgift ligger som innestående belopp till Kund. Har Kund inte möjlighet att närvara på kurstillfället som är köpt, så kan Kund använda beloppet vid annat tillfälle. För att nyttja innestående belopp kontaktar du hej@livily.se
 3. Reklamation och ansvar: Livily ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till Livily på hej@livily.se
 4. Ändringar: Livily äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighetskrav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på www.livily.se Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.
 5. Livily bekräftar köp via e-post till Kund.
 6. Kortinformation: När du handlar hos Livily behandlas betalningen av Bambora som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Du debiteras omgående och pengar dras direkt från ditt kort.
 7. Swish: Väljer Kund att betala med Swish så dras pengarna direkt från kontot kopplat till din Swish. Notera att du kommer att behöva signera ditt köp med Mobilt BankID.
 8. Faktura: Vid betalning mot faktura väljer Kund faktura-alternativet i betalterminalen eller online-checkouten. I checkouten har kunden även möjlighet att välja delbetalning. Kunden knappar in sitt personnummer och identifierar sig med Mobilt BankID, i butik går det även att identifiera sig med signatur och legitimation. Collector genomför en snabb kreditprövning som bara tar några sekunder och meddelar kunden om köpet gått igenom eller ej. Fakturan skickar Collector direkt till Kunden som kan välja att betala hela summan inom 14 dagar eller att delbetala i upp till 24 månader.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Test AB, org. nr. 000000-0000, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.test.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Test AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Test AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Test AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Test AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Test AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Test AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Test AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Test AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Test AB via test@test.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Test AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.